XVIII Konwencja Polskiego Towarzystwa Origami w Koninie – Walne Zebranie Sprawozdawcze

Przedstawiamy szczegółowy plan Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które odbędzie w trakcie XVIII Konwencji Polskiego Towarzystwa Origami w Koninie w dniu 20 lipca 2024 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.

2. Zatwierdzenie porządku obrad i stwierdzenie quorum dla prawomocności uchwał.

3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

5. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności w 2023 r.

6. Sprawozdanie finansowe.

7. Protokół Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium.

8. Przedstawienie planu pracy na rok 2024.

9. Dyskusja oraz przyjęcie uchwał i wniosków (uchwala o uzupełnieniu składu Zarządu, nadanie stopnia instruktora)

10. Sprawy różne i zamknięcie obrad.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *