Walne Zebranie Sprawozdawcze PTO 2019

Podczas XIV Konwencji PTO w Porębie, w sobotę, 13 lipca 2019 o godzinie 15:00 zorganizowane zostanie Walne Zebranie Sprawozdawcze PTO.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania i wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad i stwierdzenie quorum dla prawomocności uchwał.
  3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Przyjęcie protokołu z ubiegłorocznego zebrania PTO.
  5. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za 2018 rok.
  6. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
  7. Protokół Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie Absolutorium.
  8. Przedstawienie planu pracy na 2019 rok.
  9. Dyskusja i przyjęcie sprawozdań oraz uchwał.