XVII Konwencja PTO w Łodzi – Walne Zebranie Sprawozdawcze

Przedstawiamy szczegółowy plan Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które odbędzie w trakcie XVII Konwencji Polskiego Towarzystwa Origami w Łodzi w dniu 15 lipca 2023 r.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad i stwierdzenie quorum dla prawomocności uchwał.
  3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  5. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności w 2022 r.
  6. Sprawozdanie finansowe.
  7. Protokół Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium.
  8. Przedstawienie planu pracy na rok 2023.
  9. Dyskusja oraz przyjęcie uchwał i wniosków.
  10. Sprawy różne i zamknięcie obrad.