Walne zebranie członków PTO podczas XV Konwencji Origami w Sandomierzu

Już niebawem widzimy się na konwencji w Sandomierzu. Jak zawsze towarzyszyć jej będzie walne zebranie członków naszego towarzystwa.

Oto porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania oraz wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad i stwierdzenie quorum dla prawomocności uchwał.
  3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Przyjęcie protokołu z zebrania on-line za 2020 rok.
  5. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności w 2020 r.
  6. Sprawozdanie finansowe.
  7. Protokół Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium.
  8. Przedstawienie planu pracy na rok 2021.
  9. Dyskusja i przyjęcie sprawozdań oraz uchwał.
  10. Sprawy różne i zamknięcie obrad.