Walne Spotkanie Sprawozdawczo – Wyborcze PTO

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Polskiego Towarzystwa Origami odbędzie się podczas konwencji origami 21 lipca 2018 r.
Miejsce: Regionalne Centrum Kultury, Piła, plac Staszica, godz. 15.30.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
2. Zatwierdzenie porządku obrad i stwierdzenie quorum dla prawomocności uchwał.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu z dnia 03.03.2018 r. z Warszawy
5. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności w 2017 r.
6. Sprawozdanie finansowe
7. Protokół Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium. Dodatkowo podjęcie uchwały o zmniejszeniu liczby członków Zarządu do 5 osób.
8. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
9. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej
10. Ogłoszenie wyników wyborów i ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
11. Podjęcie uchwały o wynikach wyborów.
12. Przedstawienie planu pracy na rok 2018
13. Dyskusja oraz przyjęcie uchwał i wniosków.
14. Sprawy różne i zamknięcie obrad.