Statut PTO

Polskie Towarzystwo Origami – Papierowe Fantazje zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 27.01.2006 pod numerem KRS: 0000249897 (Aktualizacja statutu sierpień 2014)

zobacz dokumenty sądowe

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKIE TOWARZYSTWO ORIGAMI – PAPIEROWE FANTAZJE
i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego Statutu Stowarzyszeniem Origami.

§ 2

Stowarzyszenie Origami jest społeczną organizacją działającą na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104), powołaną do upowszechniania wiedzy o origami.

§ 3

1. Stowarzyszenie Origami posiada osobowość prawną.
2 Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska
3 Stowarzyszenie Origami może powoływać i rozwiązywać Koła i Oddziały według zasad ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia Origami.
4 Stowarzyszenie Origami może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym charakterze działalności.
5. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Kostomłoty Pierwsze.

§ 4

Działalność Stowarzyszenia Origami opiera się głównie na pracy społecznej ogółu członków.
Do prowadzenia spraw związanych z działalnością statutową może zatrudniać pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie Origami ma prawo używania pieczęci z nazwą i innymi danymi Stowarzyszenia Origami oraz odznak i barw według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia Origami

§ 6

1. Polskie Towarzystwo Origami – Papierowe Fantazje dopuszcza używanie następujących skrótów w odniesieniu do nazwy:

a) Polskie Towarzystwo Origami
b) PTO
c) Stowarzyszenie Origami – Papierowe Fantazje
d) PTO Papierowe Fantazje

2. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie Origami będzie używało nazw i skrótów:

a) Polish Origami Association – Paper Phantasies
b) Polish Origami Association
c) POA
d) POA – Paper Phantasies

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

Celem Stowarzyszenia Origami jest:
1.Upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy o sztuce origami.
2.Popularyzowanie sztuki składania papieru wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
3.Propagowanie origami jako elementu terapii osób niepełnosprawnych.
4. Upowszechnianie sztuki origami jako narzędzia i metody edukacyjnej.
5. Inspirowanie i doskonalenie umiejętności członków Stowarzyszenia Origami.
6. Integracja środowiska miłośników origami – w wymiarze polskim i międzynarodowym
7. Ochrona praw autorskich osób tworzących i wykonujących nowe modele figurek origami oraz innych prac powstałych przy wykorzystaniu elementów sztuki origami.
8. Pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między członkami Stowarzyszenia Origami oraz innymi organizacjami.
9. Pomoc w prezentowaniu dorobku członków Stowarzyszenia Origami władzom państwowym, samorządowym, sektorowi gospodarczemu oraz szerokiej publiczności.
10.Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych dla członków Stowarzyszenia Origami.
11.Współpraca z organizacjami o podobnym profilu działalności w kraju i zagranicą.
12.Pomoc koleżeńska, rozwijanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków Stowarzyszenia
Origami.
13.Propagowanie ochrony środowiska przy wykorzystaniu sztuki origami.
14.Promowanie origami jako elementu kultury japońskiej.

§ 8

Stowarzyszenie Origami realizuje powyższe cele poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych – w tym niepełnosprawnych.
2. Organizację wystaw, spotkań i plenerów dla członków i kandydatów na członków stowarzyszenia.
3. Organizowanie i popularyzowanie imprez kulturalnych związanych z origami, także dla osób niepełnosprawnych i ich środowiska.
4. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami i organizacjami społecznymi w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy o origami.
5.Rozwijanie działalności związanej z upowszechnianiem sztuki origami w Polsce, organizowanie imprez kulturalnych oraz organizowanie codziennej pracy Stowarzyszenia Origami.
6. Prowadzenie strony internetowej popularyzującej sztukę origami.

§ 9

Zarząd Stowarzyszenia Origami podejmuje decyzje finansowe w zakresie:
a) realizację celów statutowych Stowarzyszenia,
b) zwrot kosztów dojazdów dla instruktorów na podstawie wystawionych delegacji,
c) druk materiałów związanych z działalnością Stowarzyszenia Origami,
d) druk innych publikacji poświęconych sztuce origami,
e) reprezentację Stowarzyszenia Origami w kraju i zagranicą.
f) finansowanie lub dofinansowanie kursów i szkoleń doskonalących członków stowarzyszenia w zakresie działalności statutowej

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia Origami dzielą się na:
a) zwyczajnych
b) wspierających

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej interesujący się sztuką origami.
2. Osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych mogą zostać członkiem
zwyczajnym Stowarzyszenia Origami.
3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia Origami i opłacająca zadeklarowaną składkę członkowską.
4. Za zgodą Zarządu Stowarzyszenia Origami członkiem Stowarzyszenia Origami może zostać osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego.

§ 12

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia Origami na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 13

1.Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego w Walnym Zebraniu Członków na zasadach
określonych w niniejszym statucie.
b) zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia Origami,
c) noszenia odznaki Stowarzyszenia Origami,
d) brania udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Origami
e) głosowania na Walnym Zebraniu pod warunkiem opłacenia obowiązujących składek
członkowskich za rok poprzedzający Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Origami oraz
za rok bieżący,
f) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności
Stowarzyszenia
2. Członkowie wspierający mają prawo członków zwyczajnych, z wyjątkiem prawa do czynnego i biernego udziału w głosowaniach.
3. Założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z dniem jego zarejestrowania.

§ 14

1.Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
a) przestrzegania postanowień Statutu, Regulaminu i Uchwał władz Stowarzyszenia Origami,
b) regularnego opłacania składek członkowskich, których wysokość ustala Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów,
c) brania udziału w działalności Stowarzyszenia Origami,
d) dawania przykładu właściwej postawy moralnej oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia
Origami.
2. Członkowie wspierający zobowiązani są na bieżąco opłacać zadeklarowaną składkę.

§ 15

1. Do uzyskania stopnia instruktorskiego wymagane jest ukończenie kursu instruktorskiego
zakończonego egzaminem.
2. Zarząd Stowarzyszenia Origami ma prawo do powołania instruktora z pominięciem procedur
wymienionych w punkcie 1
3. Zarząd Stowarzyszenia Origami ma prawo do odebrania stopnia instruktora w uzasadnionych przypadkach.
4. Od decyzji o odebraniu stopnia instruktora przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od dnia wydania decyzji.

§ 16

1.Członkostwo ustaje wskutek decyzji Zarządu lub Walnego Zgromadzenia Członków w przypadkach:
a) dobrowolnego zrzeczenia się członkostwa zgłoszonego na piśmie,
b) skreślenia z listy członków decyzją Zarządu w przypadku nieopłacenia składek
członkowskich za miniony rok kalendarzowy.
c) śmierci członka lub ustania osoby prawnej
2.Członek może być wykluczony na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia Origami za
działalność na szkodę Stowarzyszenia Origami lub nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia Origami. Uchwała dot. wykluczenia z szeregu członków Stowarzyszenia Origami jest podejmowana na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Origami na wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia Origami.
3 Od decyzji o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od dnia wydania decyzji

§ 17

Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia Origami członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia:
1. Wyrazy uznania od Zarządu
2. Nagrodę rzeczową lub pieniężną
3. Dyplom

§ 18

1.Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego Statutu, regulaminów, uchwał władz
Stowarzyszenia Origami oraz za działalność na szkodę Stowarzyszenia Origami – Zarząd
Stowarzyszenia Origami może nakładać na członków następujące kary:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) skreślenie z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia Origami,
2. Kary wymienione w punkcie 1 nie podlegają stopniowaniu.
3. Od decyzji o ukaraniu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od dnia wydania decyzji
4. Do czasu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 1, członkostwo osoby odwołującej się ulega zawieszeniu.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA ORIGAMI

§ 19

1.Organizacja Stowarzyszenia Origami obejmuje:
a) Oddziały Stowarzyszenia Origami,
b) Koła Stowarzyszenia Origami
2. Koła mogą być tworzone w miejscu zamieszkania członków Stowarzyszenia Origami.
3. Do powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej 5 członków Stowarzyszenia Origami
4. Oddziały mogą być tworzone w miejscowościach rekrutujących minimum 10 członków
i wyróżniających się szczególną aktywnością.

ROZDZIAŁ V
WŁADZE STOWARZYSZENIA ORIGAMI

§ 20

1. Władzami Stowarzyszenia Origami są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia Origami trwa cztery lata.
3. W okresie kadencji Zarząd, Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować nowych członków w miejsce ustępujących, w oparciu o szczegółowe zasady ustalone przez Zarząd Stowarzyszenia Origami. Liczba dokooptowanych osób może wynieść nie więcej niż 2 osoby.
4. Uchwały władz Stowarzyszenia Origami zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej 3/5 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. Uchwały Walnego Zebrania podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych.
5. Uchwały zarządu mogą być podejmowane przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, w tym e-mail, telefonu oraz telekonferencji.

§ 21

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Origami.
2. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Origami odbywa się co cztery lata, a Walne Zebranie Sprawozdawcze raz w roku.
3. Termin, miejsce i porządek Walnego Zebrania ustala Stowarzyszenia Origami, podając
te dane do wiadomości, w ogólnie dostępny sposób, przede wszystkim na stronie internetowej, nie później niż na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.
4.Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Origami należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia Origami,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich działalności,
wniosków zgłoszonych przez w/w władze Stowarzyszenia Origami oraz podejmowanie uchwał
w tym zakresie,
c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia Origami na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Origami
e) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia Origami i jego zmian,
f) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia Origami,
g) podejmowanie innych uchwał w sprawach wniesionych przez członków lub władze Stowarzyszenia Origami.

§ 22

1.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) członkowie zwyczajni posiadający czynne i bierne prawo wyborcze
b z głosem doradczym niepełnoletni członkowie Stowarzyszenia
c) z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 23

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Origami zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia Origami:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Origami,
c) na żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia Origami.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku – żądania członków.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje i podejmuje uchwały wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 24

1. Zarząd Stowarzyszenia Origami jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Origami w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia Origami składa się z 5 do 7 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków. O liczbie członków zarządu decyduje Walne Zgromadzenie.
3. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia Origami należy:
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia Origami i reprezentowanie go na zewnątrz,
b) uchwalanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia Origami,
c) ustalanie wysokości składek członkowskich,
d) powoływanie i rozwiązywanie Kół i Oddziałów, zatwierdzanie ich regulaminów i nadzorowanie ich działalności,
e) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Origami,
f) uchwalanie regulaminów obowiązujących w Stowarzyszeniu Origami,
g) zatwierdzanie sprawozdań, w tym finansowych wraz z bilansem,
h) powoływanie komisji statutowych.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz w roku.
5. Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje również etatowo.

§ 25

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Origami. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.
2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia Origami ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia Origami z wnioskami pokontrolnymi,
c) składanie Walnemu Zebraniu Stowarzyszenia Origami sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskami w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia Origami,
d) szczegółowy tryb działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin ustalony przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia Origami,
e) członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział we wszystkich zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ VI
WŁADZE ODDZIAŁU

§ 27

1. Władzami Oddziału są:
a) Walne Zebranie Oddziału,
b) Zarząd Oddziału,
2. Kadencja Zarządu Oddziału trwa 4 lata.
3. Oddziały mogą być tworzone w miejscowościach wyróżniających się szczególną aktywnością na swoim terenie.
4. Szczegółowy regulamin powołania i rozwiązywania Oddziału określa regulamin opracowany
przez Zarząd Stowarzyszenia Origami.

§ 28

1. Walne Zebranie Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:
a) uchwalanie kierunków działalności Oddziału,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału z ich działalności, wniosków
zgłoszonych przez Zarząd Oddziału oraz podejmowanie uchwal w tym zakresie,
c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
d) wybór Zarządu Oddziału
e) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd Stowarzyszenia
Origami.

§ 29

1. W Walnym Zebraniu Oddziału udział biorą z głosem decydującym członkowie zwyczajni, i głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających i władz Stowarzyszenia Origami.
2. Termin, miejsce oraz porządek obrad Walnego Zebrania Oddziału ustala Zarząd Oddziału w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia Origami, podając do wiadomości członków nie później niż na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 30

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie co najmniej 1 ogólnej liczby członków Oddziału,
c) na żądanie Zarządu Stowarzyszenia Origami.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest najpóźniej w terminie 2-ch miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku (żądania).

§ 31

1. Zarząd Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami Oddziału.
2. Zarząd Oddziału składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Oddziału.
3. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona: Prezesa, Sekretarza, Skarbnika Oddziału.
4. Do zakresu działalności Zarządu Oddziału należy:
a)kierowanie działalnością Oddziału oraz Kół i reprezentowanie go na zewnątrz,
b)nadzorowanie działalności Kół,
c)uchwalanie planu pracy i budżetu Oddziału,
d)składanie Zarządowi Stowarzyszenia Origami sprawozdań z działalności rzeczowej i finansowej,
e)zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania Oddziału.
f)regularne i terminowe przekazywanie sprawozdań z pracy Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia Origami, po zakończeniu każdego półrocza.
5. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb.

ROZDZIAŁ VII
ORGANIZACJA KOŁA

§ 32

1. Koło jest reprezentowane przez Przewodniczącego Koła.
2. Przewodniczącego Koła powołuje Zarząd Stowarzyszenia Origami, na okres 2 lat.
3. Zarząd Stowarzyszenie Origami może odwołać Przewodniczącego Koła przed upływem kadencji.
4. Przewodniczący Koła ma obowiązek regularnego składania sprawozdań z działalności Koła do Zarządu Stowarzyszenia Origami, nie rzadziej niż raz na pół roku.

ROZDZIAŁ VIII
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA ORIGAMI

§ 33

1. Fundusz Stowarzyszenia Origami składa się z:
a) składek członkowskich i wpisowego,
b) dotacji, darowizn i zapisów,
c) wpływów z działalności statutowej,

§ 34

1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia Origami wymagany jest podpis Prezesa i jednego z jego Zastępców lub Prezesa i Skarbnika..
2. W razie nieobecności Prezesa i jego Zastępców – osoby posiadającej ich upoważnienie oraz przynajmniej jednego członka Zarządu Stowarzyszenia Origami.
3. Każde rozporządzenie majątkiem stowarzyszenia lub zaciągnięcie zobowiązań wymaga uprzedniej uchwały Zarządu.

§ 35

Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia, względnie powiększenia nieruchomości wchodzących w skład majątku Stowarzyszenia Origami wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia Origami przy obecności 3/5 jego Składu.

ROZDZIAŁ IX
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA ORIGAMI

§ 36

1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej zgodnie z § 20 pkt 4.
2. Wnioski o zmianę Statutu mogą składać uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zebrania w myśl § 22 pkt 1.
3. Projekt zmian Statutu uprawnieni w myśl § 22 winni składać do Zarządu Stowarzyszenia Origami co najmniej na 2 miesiące przed Walnym Zebraniem.

§ 37

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia Origami wymaga uchwały Walnego Zebrania przegłosowanej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia Origami Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, której zadaniem jest ustalenie i rozliczenie majątku rozwiązującego się Stowarzyszenia Origami i przekazanie go na cele określone w uchwale Walnego Zebrania.

§ 38

We wszelkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, które nie zostały jednoznacznie rozstrzygnięte postanowieniami niniejszego Statutu, podejmują decyzje odpowiednie władze Stowarzyszenia, kierując się przyjętymi ogólnymi zasadami prawa i konstytucją RP.

Opracowanie statutu: Renata Toporek (współpraca: Rafał Sabat).
Zmiany / aktualizacje: Zarząd PTO, Walne Zgromadzenie Członków PTO.