Regulamin Instruktora Origami PTO

1. Instruktorem Origami PTO może zostać jedynie osoba, która:
– ma ukończone 18 lat,
– jest członkiem PTO od co najmniej ostatnich 2 lat,
– działa aktywnie w PTO zgodnie z punktem nr 11 od co najmniej ostatnich 2 lat
– posiada umiejętności określone w punkcie 2.,
– złożyła wniosek o przyjęcie do grona Instruktorów Origami PTO,
– przedstawiła w formie pisemnej opis swojego dorobku potwierdzający spełnienie wymagań na stopień Instruktora Origami PTO.

2. Wymagane umiejętności kandydatów na Instruktora Origami PTO:
– przygotowanie scenariusza zajęć,
– przygotowanie diagramu dostosowanego do potrzeb i możliwości uczestników zajęć,
– opisanie swoich doświadczeń w prowadzeniu zajęć,
– znajomość historii origami,
– doświadczenie w składaniu modeli origami oraz znajomość podstaw przynajmniej dwóch różnych technik (klasyczne, modułowe, z pasków, podstawy: crumplingu, tesselacji, siatki zgięć CP),
– organizowanie lub współorganizowanie wystaw o tematyce orgiami np. prezentowanie złożonych przez siebie prac na Konwencji.

Umiejętności, które szczególnie będą obserwowane podczas warsztatów:
– posługiwanie się biegle symboliką i terminologią origami,
– łatwość opisywania poszczególnych kroków,
– stosowanie precyzyjnego języka w opisywaniu kolejnych złożeń,
– stosowanie podstawowych pojęć matematycznych
– stosowanie podstawowych zasad dydaktyki i metodyki prowadzenia warsztatów origami.

3. Powołana przez Zarząd PTO osoba zajmuje się przyjmowaniem wniosków, udzielaniem informacji, sprawdzaniem wniosków oraz będzie korespondowała z zainteresowanymi w celu dokonania ewentualnych korekt.

4. Egzamin na Instruktora Origami PTO składa się z dwóch etapów.
– analizy spełnienia wymagań formalnych i oceny dorobku (w razie potrzeby rozmowa z kandydatem),
– obserwacji przebiegu warsztatów prowadzonych przez kandydata.

5. Analizą spełnienia wymagań formalnych, oceną dorobku oraz obserwacją przebiegu warsztatów zajmuje się wybrany członek Zarządu posiadający tytuł Instruktora Origami PTO.

6. Zarząd podejmuje decyzję o przyznanie tytułu Instruktora Origami PTO
– prośbę o uzupełnienie brakujących wymagań,
– odrzucenie podania z podaniem przyczyn.

7. Zarząd PTO podejmuje uchwałę o przyjęciu kandydata do grona Instruktorów Origami PTO i wpisaniu na listę Instruktorów Origami PTO. Uchwała Zarządu PTO jest podejmowana na podstawie wniosku komisji egzaminacyjnej do Zarządu o przyznanie tytułu Instruktora Origami PTO. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Zarząd PTO kandydat otrzymuje pismo potwierdzające nadanie stopnia Instruktora Origami PTO wraz z numerem identyfikacyjnym.

8. Ewidencję Instruktorów Origami PTO prowadzi Zarząd PTO. Lista Instruktorów Origami PTO jest jawna, a jej aktualny spis wraz z numerami identyfikacyjnymi umieszczony jest na tej stronie

9. Instruktor Origami PTO ma prawo:
– używać pieczęć,
– okazywać pismo o nadaniu stopnia instruktorskiego.
10. Tytułem Instruktora Origami PTO może posługiwać się jedynie osoba posiadająca opłacone składki członkowskie.

11. Instruktor Origami PTO powinien spełnić przynajmniej 3 zadania z listy, w tym obowiązkowo podpunkt (a) oraz (b):
(a) wykazywać się umiejętnościami określonymi w punkcie 2 niniejszego regulaminu,
(b) publikować w biuletynie PTO swoje prace, np. pracę pisemną poświęconą jakiemuś zagadnieniu origami lub diagram autorskiego modelu, o ile takie tworzy,
(c) brać udział w corocznej imprezie Stowarzyszenia lub pod patronatem Stowarzyszenia,
(d) systematycznie poszerzać swoją wiedzę oraz warsztat pracy,
(e) dzielić się swoim doświadczeniem z innymi Instruktorami Origami PTO.

12. Instruktor Origami PTO informuje Zarząd o prowadzonej przez siebie działalności związanej z origami np. występując na corocznej imprezie Stowarzyszenia lub publikując relację w biuletynie PTO.

13. Zawieszenie Instruktora Origami PTO następuje w przypadku:
– niewypełniania zadań wynikających z regulaminu Instruktora Origami PTO, określonych w pkt. 10, 11 i 12
a) czas trwania zawieszenia wynosi od 3 do 6 miesięcy
b) przywrócenie stopnia instruktorskiego nastąpi po wypełnieniu zobowiązań, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu okresu zawieszenia
c) jeżeli zawieszenie nie będzie skuteczne tytuł instruktorski może zostać odebrany zgodnie z pkt 14

14. Odebranie stopnia Instruktora Origami PTO następuje w przypadku:
– wykluczenia z PTO,
– nie przedłużenia członkostwa w PTO,
– niewypełniania zasad wynikających z regulaminu Instruktora Origami PTO,
– własnej rezygnacji.
Skreślenia z ewidencji Instruktorów Origami PTO dokonuje Zarząd PTO na wniosek członka PTO lub z własnej inicjatywy.

15. Instruktor Origami PTO na własną prośbę może przejść w czasowy stan spoczynku z przyczyn uniemożliwiających mu spełnienie powinności, jednakże jeśli nadal pozostaje członkiem PTO. Instruktor Origami PTO w czasowym stanie spoczynku nie posiada praw wynikających w niniejszego regulaminu.

16. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu PTO.

17. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Regulamin zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Origami nr 12/1/2009 Zarządu PTO z dnia 13.02.2009 r.
Aktualizacja regulaminu Uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Origami nr 30/2/2016 Zarządu PTO z dnia 26.02.2016 r.

Opracowanie przepisów: Zarząd PTO (na podstawie propozycji Haliny Rościszewskiej-Narloch, Rafała Sabata i Krystyny Burczyk). Zmiany korekty, aktualizacja; Zarząd PTO