Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze podczas XVI konwencji PTO w Poznaniu

Polskie Towarzystwo Origami informuje, że dnia 16 lipca, w sobotę, o godz. 15:00, w Bursie Szkolnej Nr 2 przy ul. Czeremchowej w Poznaniu, odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.
Prosimy o obecność wszystkich Członków, którzy przyjadą na Konwencję.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad i stwierdzenie quorum dla prawomocności uchwał.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 5. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności w 2021 r.
 6. Sprawozdanie finansowe.
 7. Protokół Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium.
 8. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 9. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 10. Ogłoszenie wyników wyborów i ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały o wynikach wyborów.
 12. Przedstawienie planu pracy na rok 2022.
 13. Dyskusja oraz przyjęcie uchwał i wniosków.
 14. Sprawy różne i zamknięcie obrad.